Menu
Regulamin serwisu

Informacje ogólne

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z „Systemu rezerwacji” usług podmiotów trzecich, oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com oraz w ramach Telefonicznego Centrum Obsługi, w tym rezerwacji i zakupu: Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych, i innych usług udostępnionych w ramach Systemu Rezerwacji.
  2. Administratorem Systemu Rezerwacji lotniczych jest lucky2go Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729174, REGON: 380073970, NIP: 6342928642, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości, będąca płatnikiem podatku od towaru i usług, zwana dalej lucky2go.
  3. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, do którego telefony kontaktowe zostały wskazane za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com, jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a lucky2go.
  4. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu, bez możliwości jego komercyjnego użytku.
  5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  6. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów dostępnych w Systemie Rezerwacji, każdorazowo są indywidualną transakcją zrealizowaną przez Użytkownika podlegającą warunkom ustalonym przez każdy podmiot świadczący usługę. Zakup każdego produktu podlega zindywidualizowanym warunkom szczegółowo określonym dla każdej z usług, które są dostępne w Systemie Rezerwacji.
 2. DEFINICJE

  1. System Rezerwacji – program obsługujący procesy transakcyjne dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, umożliwiający Użytkownikowi:
   1. wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych, dla dowolnie zdefiniowanej kombinacji miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
   2. wycenę i zakup ubezpieczenia podróżnego,
   3. wyszukiwanie i zamawianie usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica), w dowolnie wybranym zakresie dat.
  2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Płatnik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi dokonująca zapłaty lub zobowiązana do jej dokonania.
  4. Telefoniczne Centrum Obsługi –jednostka odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem w ramach realizacji usług nabywanych za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com, na zasadach  i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  5. Dostawca - dostawca usług oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com.
  6. Usługodawca – podmiot świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com., Systemu Rezerwacji lub bezpośrednio, w zależności od charakteru świadczonych usług.
  7. Usługi hotelowe - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
  8. Przewoźnik – podmiot posiadający ważny certyfikat (koncesję, licencję) upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu przewozu lotniczego i świadczący usługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  9. Bilet Lotniczy – dokument wystawiany poprzez System Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi upoważniający Użytkownika do realizacji usługi przewozu lotniczego.
  10. Warunki taryfy - warunki rezerwacji w zakresie korzystania z danego biletu lotniczego, w tym m.in.: warunki zwrotu biletu lotniczego, wielkość bagażu.
  11. Adres e-mail/e-mail – aktywny adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  12. Kwestionariusz osobowy – formularz, służący do przesłania danych osobowych przez Użytkownika, mający na celu umożliwienie korzystania przez Użytkownika z usług przekazywanych i przetwarzanych na zasadach określonych w Polityce prywatności za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com.
  13. Linie "Low Cost" – zdefiniowane linie lotnicze, podlegające odpowiednio wyodrębnionym regulaminom zgodnie z punktem XII.
  14. Opłata serwisowa – bezzwrotna opłata pobierana przez lucky2go lub Usługodawcę w ramach świadczonych usług na rzecz Użytkowników, uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonych usług, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  15. Instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Użytkownika i Usługodawcę zbiór procedur wykorzystywanych przez Użytkownika lub Płatnika do złożenia oświadczenie zawierającego polecenie wykonania transakcji płatniczej.
  16. Karta płatnicza – instrument płatniczy umożliwiający złożenie dyspozycji zawierającej polecenie realizacji wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu dostępnych usług opisanych w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych w Systemie Rezerwacji usług, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zapytania o rezerwację usług z użyciem własnego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi własną kartą płatniczą. Dokonywanie zapytań o rezerwacje usług z użyciem cudzego lub fałszywego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi z użyciem cudzej lub fałszywej karty płatniczej będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Po otrzymaniu wyniku wyszukiwania, mogą pojawić się w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, inne oferty dotyczące analogicznej usługi podmiotu trzeciego, niż uprzednio wyszukane przez System Rezerwacji.
  2. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem i opłaceniem rezerwacji w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub zakupu innych usług od podmiotów realizujących usługi zamówione w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług.

Ochrona danych osobowych

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Wszelkie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Płatników oraz wszystkich innych osób korzystających z portalu www.lucky2go.com uregulowane są w polityce prywatności udostępnionej pod adresem: https://pl.lucky2go.com/privacy-policy.

Formy i sposoby płatności

 1. WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZANIA

  1. Za usługi zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com lub Telefonicznego Centrum Obsługi, Dostawca lub Usługodawca wystawia faktury elektroniczne. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
  2. Faktury elektroniczne za usługi, doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Zmiany danych w doręczonej fakturze elektronicznej wskazane przez Użytkownika w kwestionariuszu osobowym realizowane będą na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
  4. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dla więcej niż jednego Użytkownika, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres e-mail wskazany w Systemie Rezerwacji.
  5. Usługodawcy oraz Dostawcy mogą wskazywać szczególne warunki wystawiania faktur.
 2. FORMY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Użytkownik, o ile System Rezerwacji udostępnia taką formę, może wybrać następujące formy płatności w ramach usług zrealizowanych za pośrednictwem portalu www.lucky2go.com lub Telefonicznego Centrum Obsługi:
   1. wykonywanie transakcji płatniczej za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 
   2. internetowy przelew bankowy,
   3. przelew środków pieniężnych z rachunku płatniczego,
   4. wpłata za pośrednictwem lokalnej instytucji płatniczej, której oferta została udostępniona w Systemie Rezerwacji i na warunkach określonych przez tę instytucję płatniczą,
   5. płatność ratalna
   6. inne, specjalne środki przewidziane dla danego kraju, w którym realizowana jest transakcja za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, szczegółowo określone w procesie rezerwacji danej usługi.
  2. Wyboru preferowanej formy płatności Użytkownicy dokonują w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub na podstawie oświadczenia złożonego poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi, przy czym:
   1. przelew środków pieniężnych należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w e-mailu z potwierdzeniem dokonania rezerwacji za wybrane usługi,
   2. na przelewie oraz poleceniu zapłaty każdorazowo musi znajdować się informacja określająca imię i nazwisko Użytkownika wskazanego w Systemie Rezerwacji, jak również numer identyfikacyjny określony dla poszczególnej usługi jak np. numer rezerwacji. 
    
   W przypadku biletów lotniczych wyróżniamy:
   1. płatność za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego możliwa jest wyłącznie w przypadku rezerwacji biletów lotniczych za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku Użytkownik zobowiązany jest wpłacić w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji kwotę należną lucky2go za kupowany bilet lotniczy w celu utrzymania warunków rezerwacji.
   2. bilety lotnicze opłacane za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego lub za pomocą internetowego przelewu bankowego wystawiane są przez lucky2go w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy zostaje zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym, jeżeli księgowanie następuje przed godziną 20:00. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy zdefiniowane na stronie internetowej Systemu Rezerwacji – wówczas realizacja odbywa się w następnym dniu roboczym, zgodnie z warunkami dostępnymi u przewoźników. 
   3. płatności za bilety lotnicze "Low Cost" w trakcie zakupu on-line dokonywane za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego albo poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku płatniczego Użytkownika w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
   4. płatność w formie rat realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności PayU na zasadach określonych szczegółowo w umowie pożyczki oraz w portalu pośrednika płatności PayU, do którego następuje przekierowanie w momencie wyboru ratalnej formy płatności.
    
   W przypadku usług hotelowych:
   1. płatność za usługę hotelową w ramach Systemu Rezerwacji realizowana jest na zasadach określonych przez Usługodawcę, którego zakres usług dostępny jest za pośrednictwem portalu www.lucky2go.com
   2. płatność w formie rat realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności PayU na zasadach określonych szczegółowo w umowie pożyczki oraz portalu pośrednika płatności PayU, do którego następuje przekierowanie w momencie wyboru ratalnej formy płatności.

  3. Płatność za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego jest transakcją bezpieczną i realizowaną w następujący sposób: 
   1. użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu, posługując się kartą płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub na podstawie innego instrumentu płatniczego uzgodnionego z Użytkownikiem, w sposób przewidziany w Systemie Rezerwacji lub na zasadach ustalonych poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
   2. wybierając jako formę płatności kartę płatniczą, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej 
   3. po zgłoszeniu rezerwacji, karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone i obciążana kwotą należną za zakupione usługi.
   4. w przypadku realizacji usług dotyczących rezerwacji i płatności za bilety lotnicze, obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę serwisową pobierana jest przez Usługodawcę, istnieje możliwość pobrania należności jedną transakcją.
   5. w przypadku realizacji usług dotyczących rezerwacji i płatności za usługi hotelowe, po obciążeniu karty i zaksięgowaniu płatności, systemowo przesłany zostanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej, który stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, niezbędny do skorzystania z usługi.
  4. Wysokość płatności za usługi realizowane na podstawie rezerwacji dokonanych przez Użytkownika za pomocą Systemu Rezerwacji lub na zasadach ustalonych poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi, przeprowadzane będą w walucie, w której przedstawiane są ceny biletów lotniczych oraz usług hotelowych.
  5. Płatność w formie rat realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności PayU, w ramach której Użytkownk może ubiegać się o pożyczkę udzielaną na zasadach określonych przez partnera pożyczkowego PayU oraz PayU w celu sfinansowania usług oferowanych przez lucky2go. Szczegóły oferty pożyczki oraz przykład reprezentatywny wskazane są pod adresem: https://www.payu.pl/metody-platnosci/payu-raty-dla-Ciebie
  6. Świadczenie usług przez lucky2go rozpocznie się z chwilą akceptacji przez PayU złożonego przez Użytkownika w portalu PayU wniosku o pożyczkę na zakup usług oraz wpływu środków za zakup na rachunek bankowy lucky2go. Z chwilą udzielenia pożyczki stroną wszelkich zobowiązań oraz praw wynikających z wyboru takiej formy płatności jest Użytkownik oraz partner pożyczkowy PayU, lucky2go nie jest stroną umowy pożyczki.
  7. W przypadku, gdy płatność za usługi następuje po przekierowaniu do danego serwisu transakcyjnego procesora płatności, w celu dokonania płatności Użytkownik powinien postępować zgodnie z komunikatami danego serwisu transakcyjnego. Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z regulaminem danego serwisu transakcyjnego oraz postępować zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.
  8. lucky2go nie jest stroną umowy o dokonanie transakcji płatniczej za pośrednictwem danego serwisu transakcyjnego. Płatność za pośrednictwem serwisu transakcyjnego każdorazowo dokonywana jest na zasadach wskazanych przez dany serwis rozliczeniowy.

Bilety lotnicze (+2go Shield)

 1. BILETY LOTNICZE

  1. W zakresie udostępniania Użytkownikom ofert linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association), lucky2go działa w charakterze pośrednika dla Usługodawcy lub Usługodawców akredytowanych przez IATA, a w przypadku podmiotów oferujących inne usługi poprzez System Rezerwacji działa jako administrator serwisu www.lucky2go.com udostępniający usługi realizowane przez Usługodawców. Podmiotami świadczącymi usługi przewozu wobec Użytkownika oraz ponoszącymi odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu, są konkretne linie lotnicze akredytowane w IATA w imieniu i na rzecz których działa Usługodawca, a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego, jak również na bilecie dostarczonym Użytkownikowi.
  2. W przypadku linii “Low Cost”, Usługodawca działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych, związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych ściśle według wskazań Użytkownika i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi, jak i rozpatrzenie procedury reklamacyjnej, podlega ogólnym warunkom tych Przewoźników, wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  3. W przypadku połączeń czarterowych, organizowanych przez organizatora turystycznego, lucky2go działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru, ponosi organizator.
  4. Stronami umowy przewozu są konkretnie wskazany i określony w ofercie Usługodawca, świadczący usługi przewozu lotniczego, będące przedmiotem umowy oraz Użytkownik. Zawierane za pośrednictwem portalu www.lucky2go.com umowy, o których mowa powyżej, są realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych Usługodawców, z którymi umowę zawiera Użytkownik.
  5. 5. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych, których sposób przetwarzania określa punkt VI Regulaminu.
  6. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje, na podany adres e-mail, potwierdzenie rezerwacji, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie oraz formie płatności. Na cenę biletu lotniczego składają się między innymi: taryfa netto Przewoźnika, opłaty lotniskowe, podatki, bezzwrotna opłata serwisowa za wystawienie biletu, opłaty dodatkowe, jak również wszystkie opłaty za pozostałe usługi stanowiące integralne elementy przewozu wyszególnione w podsumowaniu transakcji w Systemie Rezerwacji.
   2. Z uwagi na wstępny charakter dokonanej rezerwacji cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Usługodawcę.
   3. Użytkownik, przed dokonaniem płatności, zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie Rezerwacji.
  7. Zakup biletu lotniczego:
   1. Użytkownik dokonuje zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji oraz warunkami taryfy wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego, które są dostępne w Systemie Rezerwacji. Za czynności związane z wystawieniem biletu, Usługodawca pobiera bezzwrotną opłatę serwisową w wysokości określonej w procesie rezerwacyjnym.
   2. Użytkownik dokonuje rezerwacji biletu lotniczego w ramach Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w oparciu o dostępność, cenę i możliwość realizacji usługi określoną w Systemie Rezerwacji lub uzyskaną za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w momencie dokonywania rezerwacji.
   3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia warunków rezerwacji. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, Usługodawca dokonuje rezerwacji zgodnie z warunkami, na jakich Użytkownik dokonał zgłoszenia. Usługodawca zrealizuję taką rezerwację pod warunkiem wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu, powiększonej o wysokość opłat za usługi dodatkowe określone przez Użytkownika w ramach procesu rezerwacji oraz wysokość opłaty serwisowej.
   4. Dodatkowe usługi określone przez Użytkownika, które powinny zostać zrealizowane w ramach rezerwacji, (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) powinny zostać zgłaszane za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub wskazany przez lucky2go adres e-mail, w celu weryfikacji możliwości ich realizacji.
   5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy wybrana przez Użytkownika taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem na podstawie warunków sprzedaży w ramach danej oferty lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między Przewoźnikami, na które Usługodawca nie ma wpływu.
  8. Formy płatności dotyczące zakupu biletów lotniczych realizowane będą na zasadach określonych w punkcie VII. Regulaminu.
  9. Bilet lotniczy Użytkownika wystawiany jest przez Usługodawcę w formie elektronicznej.
  10. Bilet lotniczy Użytkownika wystawiany jest przez Usługodawcę doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  11. Anulacja rezerwacji z winy Przewoźnika:
   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany oraz anulacje, dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu Rezerwacji. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika przesyłane będą przez lucky2go pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres e-mail lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.
   2. Wszelkie roszczenia, wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez Przewoźnika, Użytkownik winien kierować bezpośrednio do Przewoźnika. Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.
  12. Zwrot biletu lotniczego:
   1. Płatnik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego poprzez portal www.lucky2go.com o ile zezwalają na to warunki taryfy ustalone bezpośrednio przez Przewoźnika. Zwrot Biletu Lotniczego może wiązać się z potrąceniem opłaty karnej, której wysokość określona jest przez Przewoźnika.
   2. Jeżeli taryfa biletu lotniczego przewiduje możliwość dokonania zwrotu biletu lotniczego, Płatnik, powinien skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu dokonania zwrotu biletu.
   3. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Płatnikowi od Przewoźnika za zwracany bilet lotniczy, przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Płatnika lub na rachunek karty płatniczej w terminie do 7 dni od daty otrzymania kwoty przez Usługodawcę. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Usługodawcy.
   4. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Usługodawcy.
  13. Zmiany/modyfikacje rezerwacji, usługi dodatkowe:
   1. a. Użytkownik dokonuje zmian rezerwacji za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na portalu www.lucky2go.com
   2. b. W przypadku, gdy do terminu wylotu jest mniej niż 48 godzin, modyfikacja rezerwacji możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
   3. Koszt zmiany biletu lotniczego zależny jest od stawek i możliwości dokonywania zmian określonych przez Przewoźnika. Do łącznej ceny zmiany rezerwacji biletu lotniczego wlicza się:
    1. podstawową opłatę za zmianę/usługę dodatkową (składa się na nią opłata za zmianę biletu wynikająca z regulaminu i tabeli opłat danej linii lotniczej oraz bezzwrotna opłata serwisowa za dokonanie zmiany/zamówienie usługi dodatkowej)
    2. różnicę w cenie taryf (różnica kosztów między początkową ceną biletu, a aktualną ceną w trakcie dokonywania zmiany),
    3. różnicę w podatkach i opłatach lotniskowych – (Ewentualna różnica kosztów między początkową wartością podatków i opłat, a aktualną wartością w trakcie dokonywania zmiany)
   4. Modyfikację rezerwacji w Systemie Rezerwacji dokonuje Usługodawca na zasadach określonych w Tabeli opłat transakcyjnych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie.
    Tabela opłat serwisowych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie (podane w PLN):
    Zmiana SF za osobę
    zmiany w bilecie (w tym: zmiana daty i trasy podróży, nazwiska pasażera) 50
    anulowanie lub zwrotu biletu 50
    zamówienie bagażu dodatkowego lub specjalnego 30
    zamówienie asysty dla dziecka podróżującego bez opieki 30
    rezerwacja wybranego miejsca w samolocie 20
    zamówienie posiłku specjalnego 20
    transport zwierząt 20
    pierwszeństwo wejścia na pokład 20
    dodatkowe usługi oferowane przez linię lotniczą 20
    odprawa online/ pomoc w dokonaniu odprawy 20
   5. Użytkownik może zrealizować płatność za zamianę w rezerwacji biletu lotniczego w formie określonej w punkcie VII Regulaminu. Płatność kartą płatniczą wykonywana jest za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. W przypadku płatności za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zmiany w formie e-mail, które zawiera: szczegóły rezerwacji (numer rezerwacji, dane pasażerów, szczegóły połączenia i informację o usługach dodatkowych oraz warunki taryfy), dane do płatności oraz kwotę zmiany.
   6. Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. lucky2go zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika, na warunkach przez niego ustalonych. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma od nas informację na obecny adres mailowy o wymaganym terminie wpłaty.
 2. USŁUGA lucky links (+2go Shield)

  1. Postanowienia ogólne
   1. Lot oznaczony jako „lucky links” dostępny dla Użytkowników w Systemie Rezerwacji, obejmuje co najmniej dwa połączenia lotnicze z przesiadką lub przesiadkami, jednego lub większej liczby Przewoźników, na które wystawiono oddzielne bilety. W takiej sytuacji każda część trasy objęta osobnym biletem traktowana jest jako odrębna usługa niepowiązana z innymi w zakresie organizacji całej podróży, przy czym nie ma znaczenia, czy oddzielne bilety są wystawione na usługi jednego czy większej liczby przewoźników („lucky links”). Kombinacja lotów wyszukanych za pomocą Systemu Rezerwacji w ramach usługi lucky links zwana będzie dalej „Podróżą”.
   2. Zakup biletów lucky links stanowi zakup więcej niż jednego biletu lotniczego obejmującego kilka lotów z przesiadką lub przesiadkami, na które Użytkownik uzyskuje oddzielne bilety lotnicze u jednego lub większej liczby przewoźników w ramach jednego procesu transakcyjnego w Systemie Rezerwacji. Suma zakupionych biletów na daną Podróż nie stanowi jednego łącznego biletu lotniczego obejmującego poszczególne loty w ramach Podróży.
   3. Z uwagi na fakt, iż usługa lucky links realizowana jest na podstawie oddzielnych biletów lotniczych, jednego lub większej liczby przewoźników w ramach jednej Podróży, na Użytkowniku spoczywa obowiązek weryfikacji zasad obsługi bagażowej w ramach całej Podróży, na każdym z jej odcinków, jak również obowiązek weryfikacji, jakie dokumenty upoważniają do realizacji usługi, w tym wizy wjazdowej lub tranzytowej, niezbędnej w kraju, w którym realizowana jest usługa lucky links lub w którym Użytkownik realizuje przesiadkę.
   4. Zakup przez Użytkownika osobnych biletów na każdy lot w ramach lucky links z uwagi na fakt, że pomiędzy poszczególnymi połączeniami lotniczymi mogą występować krótkie okresy na przesiadki (w zależności od parametrów wyszukiwania wskazanych przez Użytkownika oraz dostępności lotów w Systemie Rezerwacji), może być obarczony ryzykiem niemożności skorzystania z kolejnego połączenia lub połączeń w ramach Podróży w wyniku odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin lotu.
   5. Dostępność lucky links uzależniona jest od dostępności biletów na połączenia lotnicze poszczególnych Przewoźników oraz od kryteriów określonych samodzielnie przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji.
   6. W sytuacji, w której przy wynikach wyszukiwania pojawi się informacja o ofercie lucky links, po zakupie biletów w ramach tej Podróży, wszystkie osoby podróżujące na podstawie zakupionych biletów, bez żadnych dodatkowych kosztów, zostaną objęte ochroną lucky2go („2go Shield”), co oznacza, iż po zakupie biletów w ramach tej Podróży, Użytkownik otrzyma od lucky2go pomoc na zasadach określonych poniżej:
  2. Podstawy skorzystania z 2go Shield
   1. Użytkownik może skorzystać z 2go Shield jeżeli jedno z połączeń w ramach Podróży zostanie odwołane, opóźnione lub zmienione zostaną godziny lotu, co będzie skutkowało niemożnością dokonania zaplanowanej przesiadki w ramach Podróży przez Użytkownika lub niemożnością dotarcia do celu Podróży przez Użytkownika.
   2. W przypadku, w którym Użytkownik poweźmie informację dotyczącą odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, skutkujące brakiem możliwości odbycia Podróży, poinformuje lucky2go o niemożności skorzystania z kolejnego połączenia w ramach Podróży oraz o przyczynach takiej niemożności, na następujących warunkach:
    1. w przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, skutkującą niemożnością odbycia Podróży, wcześniej niż 48 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem, może skorzystać z 2go Shield jedynie w przypadku niezwłocznego (nie później niż w terminie 12 godzin od momentu uzyskania takiej informacji przez Użytkownika), poinformowania lucky2go telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.
    2. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, skutkujące niemożnością odbycia Podróży później niż 48 godzin przed planowanym początkiem Podróży, może skorzystać z 2go Shield, jedynie w przypadku niezwłocznego (nie później niż w terminie 1 godziny od momentu uzyskania takiej informacji przez Użytkownika), poinformowania lucky2go telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.
   3. Brak poinformowania lucky2go w wyżej wymienionych terminach powoduje brak objęcia Podróży 2go Shield.
   4. Zgłoszenia Użytkowników przyjmowane są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie pod dedykowanym numerem telefonu +447520631260, wskazanym w zakładce „lucky links” na stronie internetowej lucky2go oraz za pośrednictwem e-mail: luckylinks@lucky2go.com. Obsługa Użytkownika dostępna jest w językach angielskim i polskim.
   5. 2go Shield przysługuje Użytkownikowi wyłącznie wtedy, gdy dołoży należytej staranności, jakiej można od niego oczekiwać, aby zdążyć na każde kolejne połączenie w ramach Podróży, nawet jeśli doszło do odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, skutkującą niemożnością odbycia Podróży, jak również, gdy nie dokonywał samodzielnie, bez wiedzy lucky2go, zmian w dokumentach niezbędnych do realizacji Podróży.
   6. W ramach 2go Shield, upoważnione strony zastrzegają możliwość weryfikacji i ustalenia czasów przylotu i odlotu samolotów oraz czasu dostępnego na przesiadki między połączeniami na podstawie systemów wykorzystywanych w ramach działalności przez lucky2go oraz na podstawie danych zawartych w systemie rezerwacyjnym GDS lub na serwisie www.flightstats.com.
  3. Zakres pomocy przysługującej Użytkownikowi w ramach 2go Shield:
   1. Po otrzymaniu informacji od Użytkownika uprawnionego do skorzystania z 2go Shield o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, skutkującą niemożnością odbycia Podróży lub w przypadku, gdy lucky2go powiadomi o takim zdarzeniu Użytkownika osobiście, Użytkownik poinformowany zostanie o wszelkich dostępnych alternatywnych połączeniach pozwalających na dotarcie do celu Podróży (dalej „Alternatywne Połączenie”).
   2. W przypadku utraty przez pasażera połączenia z powodu odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, skutkującego niemożnością odbycia Podróży, Użytkownik ma prawo wyboru:
    1. Alternatywnego Połączenia przedstawionego w ramach ochrony 2go Shield jedynie pod warunkiem, że koszty biletów Alternatywnego Połączenia przedstawionych przez lucky2go nie przekroczą racjonalnych kosztów zakupionych biletów utraconych połączeń w ramach Podróży („Limit”) Odrzucenie możliwości realizacji Podróży w ramach Alternatywnego Połączenia przez Użytkownika powoduje utratę prawa do 2go Shield
    2. w przypadku, gdy Alternatywne Połączenie nie będzie możliwe do zrealizowania z powodu nieproporcjonalnej różnicy w cenie między potencjalnym Alternatywnym Połączeniem, a pierwotną ceną za niewykorzystane loty w ramach ustalonego Limitu, każdemu z Użytkowników zaproponowane może zostać indywidualnie uzgodnione dla każdego przypadku porozumienie określające proporcjonalny wkład lucky2go w koszty związane z wzajemnie uzgodnionym środkiem transportu, umożliwiającym realizację Podróży
    3. jeżeli lucky2go nie będzie w stanie przedstawić Alternatywnego Połączenia w ramach ochrony do wysokości Limitu Użytkownik uzyska prawo do zwrotu za wszystkie niezrealizowane odcinki w ramach Podróży, zamiast pokrycia kosztów Alternatywnego Połączenia. Zwrot wartości lucky links uzależniony jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodów potwierdzających, że odwołanie, opóźnienie lub zmiana godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, uniemożliwiły mu odbycie Podróży, na podstawie których podjęta zostanie decyzja o możliwości dokonania zwrotu.
   3. Jeżeli przerwa w podróży wywołana odwołaniem, opóźnieniem lub zmianą godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, wynosi więcej niż 8 godzin, jest dłuższa od pierwotnie planowanego czasu Podróży oraz przypada częściowo lub w całości na godziny nocne (22.00-06.00 czasu lokalnego, w którym nastąpiła przerwa w Podróży), a Użytkownik skorzystał z możliwości Alternatywnego Połączenia ma prawo do:
    1. jednego noclegu w hotelu realizowanego za pośrednictwem lucky2go lub, w przypadku braku możliwości realizacji noclegu za pośrednictwem lucky2go, zwrotu kosztów rezerwacji noclegu dokonanego osobiście przez Użytkownika do wysokości 100EUR na osobę na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających płatność oraz realizację usługi uzyskanej z hotelu
    2. zwrotu kosztów transportu (według zasady 1 taksówka – 4 osoby) na trasie do/z hotel/lotnisko w wysokości do 50EUR na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających płatność oraz realizację usługi transportu
    3. zwrotu kosztów posiłków do łącznej wysokości 25EUR na 1 (jedną) osobę na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za posiłek.
   4. W wyjątkowych przypadkach, gdy Użytkownik nie będzie miał możliwości kontaktu z lucky2go odnośnie odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, Użytkownik uprawniony jest do zakupu na własną rękę biletów umożliwiających realizację Podróży, natomiast lucky2go na podstawie przekazanych przez Użytkownika dowodów potwierdzających niemożność skontaktowania się z lucky2go oraz dokumentu potwierdzającego zakup takich biletów, dokona zwrotu wartości tych biletów do dwukrotności pierwotnej ceny niewykorzystanych lotów Podróży. Zdolność do skontaktowania się z nami w odniesieniu do tych wyjątkowych przypadków będzie każdorazowo badana przez lucky2go, na podstawie wszelkich dostępnych informacji oraz danych dotyczących realizacji Podróży, na których podstawie lucky2go będzie decydował o zwrocie należności.
   5. Zwroty dokonane na podstawie ust. 4 powyżej realizowane będą do wskazanej wysokości przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do realizacji Podróży w terminie maksymalnie 30 dni od doręczenia lucky2go dokumentów potwierdzających brak możliwość skontaktowania się z lucky2go.
   6. Jakiekolwiek zwroty kosztów poniesionych i udokumentowanych przez Użytkownika realizowane będą zgodnie z wybraną w czasie dokonywania rezerwacji formą płatności. W przypadku zwrotów realizowanych bezpośrednio przez linie lotnicze do Użytkownika na rachunek jego karty płatniczej wskazanej w Systemie Rezerwacji wartość zwrotu ustalona w ramach 2go Shield zostanie pomniejszona o wszelkie wartości zwrócone bezpośrednio Użytkownikowi przez linie lotnicze na poszczególnych etapach realizacji 2go Shield, maksymalnie do wysokości wartości lucky links.
   7. 2go Shield nie obejmuje innych kosztów, jakie mogą wyniknąć z opóźnienia, odwołania lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links, na podstawie których Użytkownik zdecydował się w ramach Alternatywnego Połączenia w szczególności kosztów transportu oraz posiłków innych, niż opisane powyżej.
   8. Aby skorzystać z 2go Shield, Użytkownik może być zobowiązany do podjęcia określonych czynności, wskazanych przez konsultanta lucky2go, np. do zgłoszenia się do konkretnego stanowiska na lotnisku w celu załatwienia formalności związanych z wymianą niewykorzystanego biletu i kontynuacją Podróży. Niepodjęcie wskazanych czynności uniemożliwia skorzystania z ochrony 2go Shield.
   9. 2go Shield nie obejmuje ochroną połączeń lotniczych realizowanych w ramach jednego biletu lotniczego. Przewoźnicy obsługujący te połączenia lotnicze są całkowicie odpowiedzialni za wszystkie możliwe problemy z nimi związane. W takich przypadkach na Użytkowniku spoczywa obowiązek bezpośredniego kontaktu z wybranym Przewoźnikiem lub liniami lotniczymi obsługującymi daną Podróż. Należy pamiętać, że warunki taryfy każdego z Przewoźników mogą zawierać odmienne postanowienia i warunki realizacji Podróży, w związku z czym Użytkownik każdorazowo jest zobowiązany do zapoznania się z nimi. lucky2go nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, które Użytkownik może ponieść w związku z brakiem zastosowania się warunków taryfy danego Przewoźnika.
   10. W przypadku kiedy alternatywne połączenie lub inne świadczenia określone w niniejszym Regulaminie (min. Transport, posiłki) zostały zapewnione przez linię lotniczą lub lotnisko bądź też linia lotnicza lub lotnisko były do ich zapewnienia Użytkownikowi zobligowane, ochrona w ramach 2go Shield nie obowiązuje.
   11. Jakakolwiek utrata bagażu, która następuje z przyczyn niezależnych od lucky2go, nie powoduje braku możliwości zrealizowania Podróży oraz nie upoważnia do skorzystania z 2go Shield.
   12. Samodzielne nabycie/zmiana biletu przez Użytkownika realizowane w ramach Podróży objętej ochroną 2go Shield z wyłączeniem postanowień ust II. 4. uniemożliwia skorzystanie przez Użytkownika z 2go Shield.
   13. 2go Shield nie obowiązuje w przypadku gdy odwołanie, opóźnienie lub zmiana godzin co najmniej jednego z połączeń lucky links była wynikiem strajku pracowników lub jakichkolwiek służb obsługujących połączenia lotnicze, bankructwa linii lotniczej, działania siły wyższej, zdarzenia powstałego wskutek wydarzeń bezpośrednio związanych z działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, a także za skutki aktów terroru.
   14. 2go Shield nie obowiązuje, gdy Przewoźnik dokonuje masowego odwoływania lotów, przy czym za zjawisko masowego odwoływania lotów uważa się sytuację, gdy Przewoźnik odwołuje lub planuje odwołać co najmniej 5 lotów w jednym dniu z zaplanowanego rozkładu swoich lotów.
   15. Użytkownik nie będzie uprawniony do skorzystania z 2go Shield po zakończeniu Podróży.
   16. W celu wykorzystania 2go Shield Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z lucky2go, w szczególności do przedstawienia wszystkich dokumentów i informacji, o które Użytkownik zostanie poproszony przez konsultantów na dowolnym etapie Podróży, jak również po jej zakończeniu.
 3. USŁUGI DODATKOWE

  1. W ramach usług dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji usług dodatkowych podlegających opłatom wskazanym w ramach procesu transakcyjnego w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  2. Każda z opłaconych usług wybranych przez Użytkownika opisanych niniejszym punktem, a jednocześnie dostępnych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji stanowi integralny element usługi, do której usługi dodatkowe zostały zarezerwowane.
  3. Pakiet usług lucky2go (dalej “Pakiet usług”) jest ryczałtową opłatą transakcyjną za jedną lub więcej modyfikacji w bilecie lotniczym ,stanowiące jego integralną część, dokonywanych za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Użytkowników, wskazanych w Systemie Rezerwacji. Wykupując usługę Pakiet usług, Użytkownik jest zwolniony z opłaty transakcyjnej pobieranej przez lucky2go wskazanej w Tabeli opłat transakcyjnych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie. W sytuacji, gdy linia lotnicza zgodnie z warunkami taryfy pobiera opłatę za zmiany/zwroty/usługi specjalne, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić cenę za usługę podaną przez linię lotniczą.
  4. Odprawa online umożliwia dokonanie odprawy w systemie elektronicznym poszczególnych linii lotniczych, dla wykupionego Biletu Lotniczego, jeżeli w procesie rezerwacyjnym przewidziana została taka możliwość. W ramach odprawy online wygenerowana karta pokładowa zostaje wysłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podany w trakcie procesu rezerwacyjnego w terminie umożliwiającym odpowiednie skorzystanie z usługi przewozu. Niektóre linie lotnicze mogę zobowiązać Użytkownika do podania dodatkowych nieudostępnionych w procesie rezerwacyjnym informacji w celu dokonania odprawy. Użytkownik obowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych takich jak adres e-mail oraz numer telefonu, w celu umożliwienia skontaktowania się, szczególnie w terminie bezpośrednio przed wylotem. Niepodanie danych kontaktowych, podanie danych do odprawy online w terminie krótszym niż na 48 godzin przed planowanym odlotem samolotu, podanie danych nieaktualnych lub niekompletnych, nieodbieranie połączeń telefonicznych od lucky2go może uniemożliwić dokonanie odprawy online i wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika opłat określonych przez linie lotnicze lub brakiem możliwości realizacji usługi przewozu.
  5. Bezpieczny bilet - w razie zaistnienia sytuacji związanej z opóźnieniem bądź odwołaniem lotu, w ramach analizy danych dotyczących lotu Użytkownika, lucky2go przekaże informacje o podmiocie współpracującym, w celu uzyskania stosownego odszkodowania tj. AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000 który podejmie działania po wyraźnej akceptacji przez Użytkownika. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, lucky2go informuje, że Użytkownik ma prawo do składania roszczeń i wniosków bezpośrednio do linii lotniczej, wykonującej przewóz w celu uzyskania, w stosownych przypadkach, pełnej rekompensaty, do której pasażer może być uprawniony.
 4. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU IATA

  Ogólne warunki przewozu IATA
 5. ODNOŚNIKI DO REGULAMINÓW LINII LOTNICZYCH

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

Rezerwacje hotelowe

 1. REZERWACJE HOTELOWE

  1. Administratorem Systemu Rezerwacji hotelowych jest eSky.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, przy pl. Jagiellońskim 8, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 990 471,00 PLN wpłacony w całości, zwana dalej eSky.
  2. eSky udostępniana stronie internetowej www.lucky2go.com oraz przez Telefoniczne Biuro Obsługi ofertę dostawców usług hotelowych.
  3. Stroną umów o świadczenie usług hotelowych oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji jest każdorazowo Użytkownik oraz konkretnie wskazany i określony Usługodawca, świadczący usługi będące przedmiotem umowy.

Ubezpieczenia

 1. UBEZPIECZENIA

  1. Ubezpieczycielem jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, e-mail: info@colonnade.pl
  2. Agentem Ubezpieczeniowym jest We Care Insurance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361 wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN (wpłacony w całości).
  3. lucky2go działając jako Ubezpieczający dokonuje wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia grupowego określonych niniejszym Regulaminem w tym m.in. informuje Użytkowników o warunkach umowy ubezpieczenia grupowego, udostępnia niezbędne dokumenty przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego, przyjmuje do ubezpieczenia grupowego, instruje o postępowanie w przypadku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia grupowego.
  4. Ubezpieczający przekaże Użytkownikom wszelkie niezbędne informacje o zakresie usług ubezpieczeniowych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  5. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, jak również na zasadach określonych w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  6. Wszelkie dokumenty określające zakres umowy ubezpieczenia grupowego zawierane między Użytkownikiem a Ubezpieczycielem udostępnione są w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  7. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest Certyfikat przekazany Użytkownikowi w formie elektronicznej udostępniany Użytkownikowi po zakończeniu procedury rezerwacyjnej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  8. Certyfikat, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego, jak również wszelkie inne dokumenty udostępnione Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi dotyczące realizacji usług zakupionych za pośrednictwem Ubezpieczającego doręczane będą na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  9. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi opcji, poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  10. Użytkownik dokonuje zapłaty za Certyfikat pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego, jak również wszelkimi innymi dokumentami udostępnionymi Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  11. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zawierające m.in.: numer rezerwacji, informację o całkowitej cenie Certyfikatu oraz formie płatności. Cena Certyfikatu wyrażana jest w walucie określonej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi .
  12. Formy płatności dotyczące zakupu Certyfikatu realizowane są na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu.

Reklamacje

 1. REKLAMACJE

  1. Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, za wykonanie których lucky2go bierze na siebie odpowiedzialność. Przedmiotem reklamacji może być również niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez lucky2go, jak również usługi wykonane za pośrednictwem lucky2go przez podmioty trzecie, których odpowiedzialność będzie ustalana każdorazowo przez te podmioty trzecie niezależnie od lucky2go.
  2. Reklamacje w zakresie dokonanych usług zrealizowanych za pośrednictwem strony internetowej lucky2go można zgłaszać w formie pisemnej przesyłanych na adres do korespondencji Administratora Systemu Rezerwacji albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@lucky2go.com. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Administrator Systemu Rezerwacji poinformuje Klienta w terminie do 30 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego Usługodawcę.
  3. W przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, Administrator Systemu Rezerwacji poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści reklamacji opisano informacje umożlwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi.
  4. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem Administrator Systemu Rezerwacji może podjąć samodzielnie działanie w interesie Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator Systemu Rezerwacji zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz pozostałych udostępnionych dokumentów określających szczegóły usług przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu oraz udostępnionymi dokumentami określającymi szczegóły usług z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu Biletów Lotniczych oraz innych usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.lucky2go.com.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Należy wskazać, iż usługi dostępne w Systemie Rezerwacji polegają na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u Dostawcy, w związku z czym warunki ich rezerwacji są wiążące dla Użytkownika w momencie ich zatwierdzenia przez danego Dostawcę– zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy Dostawca wskazał taką możliwość. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. Administrator Systemu Rezerwacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele lub w efekcie działania siły wyższej, w wyniku których wykonanie usług wymienionych w Regulaminie nie będzie mogło zostać zrealizowane, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego system rezerwacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.
  5. W celu uniknięcia nieuprawnionego użycia karty płatniczej, Administrator Systemu Rezerwacji zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji prawidłowości danych posiadacza karty płatniczej lub potwierdzenia, iż posiadacz karty płatniczej wykorzystanej w Systemie Rezerwacji wyraził zgodę na realizację płatności za rezerwację.

Polityka odstąpienia od umowy

 1. POLITYKA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu informujemy o możliwości odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.com za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej Ustawą.
  2. Na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3. Uwzględniając powyższe, przed rozpoczęciem świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownikowi, który zawarł na odległość umowę o świadczenie tych usług, nie przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z uwagi na pełne wykonanie (na wyraźne żądanie Użytkownika) usługi w postaci rezerwacji usług podmiotów trzecich – opłata serwisowa jest bezzwrotna. Jeśli podmioty świadczące usługi dopuszczają możliwość zwrotu części lub całości wartości usług w przypadku odstąpienia od umowy, konsument zostanie o tym wyraźnie poinformowany.