Menu

Informacje ogólne

Regulamin lucky2go (1.1)

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z „Systemu rezerwacji” usług podmiotów trzecich oferowanych ramach serwisu www.lucky2go.com lub w ramach Telefonicznego Centrum Obsługi oraz dostarczanie Użytkownikom treści dostosowanych do ich położenia i aktywności Serwisu za pośrednictwem informacji uzyskanych poprzez glokalizację, pliki cookies oraz inne funkcjonalności umożliwiające śledzenie aktywność Użytkowników, a umożliwiające personalizację prezentowanych ofert.
  2. Operatorem systemu jest eSky.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, przy pl. Jagiellońskim 8 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 990 471,00 PLN wpłacony w całości świadcząca Użytkownikowi – wyłącznie usługi rezerwacyjne i informacyjne świadcząca usługi w ramach serwisu Lucky2go zwana dalej Lucky2go.
  3. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, do którego telefony kontaktowe zostały wskazane na portalu www.lucky2go.pl, jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a Lucky2go.
  4. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu, bez możliwości jego komercyjnego użytku.
 2. DEFINICJE

Podane niżej pojęcia oznaczają:

 1. System Rezerwacji dostępny za pośrednictwem portalu www.lucky2go.om oraz Telefonicznego Centrum Obsługi - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie i zamawianie:
  1. połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
  2. możliwości wyceny i zakupu ubezpieczenia podróżnego,
  3. możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica), w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa),
  4. dostępu do innych usług świadczonych przez podmioty trzecie a udostępniane w Serwisie.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.
 3. Linie "Low Cost" - linie lotnicze wymienione w punkcie Regulaminie, które NIE PODLEGAJĄ ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Poszczególne linie lotnicze podlegają odpowiednio regulaminom wymienionym w Regulaminie. Odrębne regulaminy dotyczące świadczonych usług obowiązują również w przypadku usług oferowanych przez organizatorów imprez turystycznych oraz lotów czarterowych, o których Użytkownik jest informowany, i z którymi powinien się zapoznać przed dokonaniem rezerwacji.
 4. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.
 5. Karta płatnicza - karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 z późn zm.).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie, a dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym, jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI
  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne usługi opisane w niniejszym Regulaminie, oraz innych dostępnych w serwisie usług wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
  3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania oraz Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie szkody wynikłej z tytułu tego rodzaju niedozwolonego działania.
 3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Lucky2go informuje, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania, mogą pojawić się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty dotyczące analogicznej usługi podmiotu trzeciego, niż uprzednio wyszukane przez System. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem i opłaceniem Rezerwacji w Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub zakupu innych usług u podmiotów realizujących usługi zamówione w Systemie Rezerwacyjnym.
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Lucky2go  jako administrator danych osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji płatności za pośrednictwem krajowego integratora płatności jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym. Podanie danych do realizacji płatności jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z usługi, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawienia.
  2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.lucky2go.pl, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych przez te podmioty dla potrzeb realizacji tych usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z nich – zakres danych niezbędnych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w toku procesu rezerwacyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług, Użytkownik przekazuje informacje na swój temat oraz innych osób za ich zgodą. Informacje te, gromadzone w bazie danych Lucky2go, służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów, tj. realizację zamówionej usługi.
  4. Użytkownik może wyrazić wolę otrzymywania informacji o najnowszych promocjach i informacjach związanych z podróżowaniem w formie Newslettera poprzez złożenie oświadczenia woli odpowiedniej treści, powiązanego z podaniem adresu mailowego. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania tych informacji poprzez wysłanie na adres rezygnacja@Lucky2go.pl oświadczenia woli rezygnacji lub klikając w link wypisu w stopce Newslettera. Informacje zawarte w Newsletterze są aktualne w momencie jego wysyłki. Ich dostępność w późniejszym okresie zależy od dostępności u podmiotu, który świadczy te usługi.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 5. WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZANIA
  1. Za usługi zakupione w Lucky2go za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klientowi wystawiona zostanie faktura elektroniczna. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
  2. Faktury elektroniczne za usługi doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dla więcej niż jednego Użytkownika, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rezerwacji.
  4. Regulaminy poszczególnych usług mogą wskazywać szczególne warunki wystawiania faktur.
 6. REKLAMACJE
  1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w formie pisemnej w biurze Lucky2go, Katowice, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, eSky.pl S.A., albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@Lucky2go.com. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Lucky2go poinformuje Klienta w terminie 21 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego usługodawcę.
  2. Lucky2go wskazuje, iż w przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do Lucky2go reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Lucky2go zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych ustaw. Należy wskazać, iż usługa Lucky2go polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u innych podmiotów, w związku z czym jest ukończona w momencie jej potwierdzenia – zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy podmiot świadczący daną usługę w sposób wyraźny to wskazał. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. Lucky2go nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego system rezerwacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.

Bilety lotnicze

Regulamin - Bilety Lotnicze (wersja: 1.0)

SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO, FAKTURY

Niektóre taryfy promocyjne dostępne w Systemie Rezerwacji posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. Lucky2go zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika, na warunkach przez niego ustalonych. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas informację na obecny adres mailowy o wymaganym terminie wpłaty.


 1. Lucky2go w przypadku linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association) poprzez udostępnianie Użytkownikom oferty tych linii działa w charakterze agenta tych linii lotniczych – podmiotami świadczącymi usługi lotnicze wobec Użytkownika oraz ponoszącymi odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu będą konkretne linie lotnicze w imieniu i na rzecz których działa Lucky2go, a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego, jak również na bilecie dostarczonym Użytkownikowi.
 2. W przypadku linii lotniczych niskokosztowych (tzw. Low Cost) Lucky2go działa w  imieniu Użytkownika  dokonując w tych liniach lotniczych czynności faktycznych, związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego przez  Użytkownika, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi, jak rozpatrzenie procedury reklamacyjnej, podlega ogólnym warunkom tych przewoźników wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
 3. W przypadku połączeń czarterowych, organizowanych przez organizatora turystycznego, Lucky2go działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru ponosi organizator.
 4. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca, świadczący usługi przewozu lotniczego, będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu Lucky2go umowy, o których mowa powyżej, są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców, z którymi umowę zawiera Użytkownik i taryf lotniczych tych przewoźników.
 5. Zapytanie o rezerwację
  Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację, wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych
 6. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny:
  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające, oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę biletu lotniczego składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty lotniskowe oraz bezzwrotna opłata transakcyjna za wystawienie biletu. Z uwagi na wstępny charakter dokonanej rezerwacji cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Lucky2go. Usługa zostanie wykupiona na rzecz Klienta u Przewoźnika w cenie dostępnej w Systemie Rezerwacyjnym po otrzymaniu zapłaty w przypadku płatności przelewem lub wpłaty gotówkowej, lub w momencie wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym.
  2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Serwisie
 7. Zakup biletu lotniczego:
  1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Za czynności związane z wystawieniem biletu, Lucky2go pobiera bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości określonej co do konkretnego lotu oraz inne opłaty (np. podatki szczegółowo wskazane w procesie transakcyjnym).
  2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego.
  3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych. Prosimy sprawdzać daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach.
  4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Lucky2go może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, Lucky2go dokonuje rezerwacji zgodnej ze zgłoszeniem w przypadku wpłaceniu przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu, wraz z usługami dodatkowymi określonymi przez Użytkownika oraz opłatą transakcyjną.
  5. Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Prośby pasażerów są rozpatrywane przez linie lotnicze w miarę możliwości.
  6. Lucky2go zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między liniami lotniczymi, na które Lucky2go nie ma wpływu. Niezgodność taryfy z jej przeznaczeniem oznacza przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, złożenia przez Użytkownika nieprawdziwego oświadczenia dot. przysługujących ulg, wieku etc., mających wpływ na cenę biletu lub naruszenie innych warunków taryf szczegółowo określonych przez Przewoźnika, na które Lucky2go nie ma wpływu, co do których Użytkownik jest informowany podczas procesu rezerwacji i z którymi ma obowiązek się zapoznać, w tym w szczególności złożenie przez Użytkownika nieprawdziwego oświadczenia dot. przysługujących ulg, wieku etc., mających wpływ na cenę biletu.
 8. Formy płatności:
  1. Akceptowane są następujące formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.Lucky2go.pl:
   • płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   • płatność przelewem,
   • wpłata gotówkowa,
   • wpłata za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej, której oferta została udostępniona przez Lucky2go w serwisie i na warunkach określonych przez tę instytucję.
  2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji,
  3. Płatności za bilety "Low Cost" dokonywane są wyłącznie elektronicznym instrumentem płatniczym w trakcie zakupu on-line lub przelewem w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem infolinii przy czym należy wskazać, iż wpłata powinna być złożona niezwłocznie z uwagi na możliwość zmiany ceny przez linie lotnicze,
  4. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety lotnicze rezerwowane w www.Lucky2go.pl z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji kwotę należną Lucky2go za kupowany bilet lotniczy,
  5. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek: eSky.pl S.A., pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,
   • Bank PKO BP S.A., nr konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206
  6. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (Pasażera) oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez Lucky2go w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy - informacja zamieszczana jest na stronie internetowej biura. Realizacja tak zamówionych usług odbywa się w następnym dniu roboczym po cenach dostępnych u przewoźników. Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub wcześniejszym w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. W przypadku nieotrzymania przez Lucky2go zapłaty w terminie i wysokości umożliwiającej zakup i wystawienie biletu zgodnie z ograniczeniami określanymi przez linie lotnicze, rezerwacja Użytkownika zostanie anulowana. Lucky2go nie ponosi odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek Lucky2go ponad okresy wskazane w niniejszym Regulaminie oraz w indywidualnych informacjach przekazywanych Użytkownikom. Mając na uwadze dużą zmienność cen w czasie, Lucky2go rekomenduje wybór płatności kartą płatniczą z uwagi na dokonanie przez Użytkownika płatności łącznie z rezerwacją.
  7. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:
   • Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym instrumentem płatniczym, o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
   • Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
   • Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez Lucky2go i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
   • Obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę transakcyjną pobierana jest przez Lucky2go. Lucky2go zastrzega możliwość pobrania należności jedną transakcją.
 9. Forma biletu
  Lucky2go wystawia Użytkownikowi bilet w formie elektronicznej.
 10. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego
  Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.Lucky2go.pl, doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
 11. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika
  1. Lucky2go nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu bez jej udziału. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika przesyłane będą przez pracownika Lucky2go pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.
  2. Wszelkie roszczenia, wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, Użytkownik winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.
 12. Zwrot biletu lotniczego:
  1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.Lucky2go.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym, a ustalona bezpośrednio przez linie lotnicze, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty karnej, wysokość opłaty karnej określona jest przez linię lotniczą. W przypadku braku zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni na bilecie lotniczym, decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet, chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji.
  2. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy).
  3. Zwracając bilet elektroniczny Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu dokonania zwrotu biletu.
  4. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej Użytkownika w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Lucky2go kwoty od linii lotniczych. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Lucky2go.
 13. Bilety Lotnicze
  1. Modyfikację rezerwacji należy zgłosić poprzez infolinię lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: Jeżeli do wylotu jest mniej niż 48h konieczny jest kontakt z infolinią.
  2. Cena zmiany zależna jest od stawek regulaminowych linii lotniczej, która obsługuje dany lot. Do łącznej ceny zmiany rezerwacji wliczamy:
   1. podstawową opłatę za zmianę/usługę dodatkową (składa się na nią opłata za zmianę biletu wynikająca z regulaminu i tabeli opłat danej linii lotniczej oraz bezzwrotna opłata transakcyjna za dokonanie zmiany/zamówienie usługi dodatkowej)
   2. różnicę w cenie taryf (różnica kosztów między początkową ceną biletu, a aktualną ceną w trakcie dokonywania zmiany),
   3. różnicę w podatkach i opłatach lotniskowych – (Ewentualna różnica kosztów między początkową wartością podatków i opłat, a aktualną wartością w trakcie dokonywania zmiany)
  3. Klient może wykonać płatność kartą płatniczą, przelewem lub wykonać wpłatę w banku na konto. Płatność kartą płatniczą wykonywana jest na infolinii. W przypadku płatności przelewem klient otrzymuje w mailu potwierdzenie zmiany, które zawiera: szczegóły rezerwacji (numer rezerwacji, dane pasażerów, szczegóły połączenia i informację o usługach dodatkowych), dane do płatności oraz kwotę zmiany.
   Tabela opłat transakcyjnych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie (podane w PLN):
   Zmiana TF za osobę
   Zmiana biletu (data, trasa, kierunek) 150
   Zmiana danych pasażera 150
   Anulowanie biletu na wniosek klienta 150
   Dodanie bagażu rejestrowanego 55
   Przypisanie konkretnego miejsca 55
   Bagaż specjalny (sprzęt sportowy, muzyczny, suknia ślubna)  55
   Przewóz zwierząt 55
   Pierwszeństwo wejścia na pokład 55
   Asysta dla dziecka  55
   Posiłek specjalny  55
   Inne usługi dodatkowe, które ma w ofercie linia lotnicza na życzenie pasażera 55
   Odprawa lotniskowa  55
 14. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności:
 15. Loty Łączone
  1. W ramach usług dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji Lotów Łączonych. Lot Łączony obejmuje co najmniej dwa połączenia lotnicze, jednego lub większej liczby przewoźników, przy czym każdy lot traktowany jest jako osobna usługa i przewoźnicy nie współpracują ze sobą w zakresie organizacji Lotu Łączonego.
  2. Zakup biletów na Lot Łączony stanowi zakup więcej niż jednego biletu lotniczego obejmującego kilka lotów z przesiadką lub przesiadkami, na które Użytkownik dokonuje zakupu oddzielnych biletów lotniczych u jednego lub większej liczby przewoźników.
  3. Mając na uwadze zakup przez Użytkownika osobnych biletów na każdy lot w ramach Lotu Łączonego oraz fakt, że pomiędzy poszczególnymi połączeniami lotniczymi mogą występować krótkie okresy na przesiadki oraz związane z tym ryzyko odwołania, opóźnienia lub zmiany godziny lotu oraz mogąca z tego wynikać niemożność skorzystania z kolejnego połączenia lub połączeń, Lucky2go rekomenduje sprawdzenie możliwości rezerwacji połączeń alternatywnych.
  4. Dostępność Lotów Łączonych na poszczególne kombinacje uzależniona jest od dostępności biletów na połączenia lotnicze u poszczególnych Przewoźników oraz od kryteriów określonych samodzielnie przez Użytkownika w Systemie Rezerwacyjnym.Lucky2go doradza zapoznanie się z warunkami świadczenia poszczególnych usług w celu weryfikacji czy spełniają one kryteria pożądane przez Użytkownika z uwagi na możliwość poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku rezygnacji z poszczególnych Usług.
 16. Usługi dodatkowe oferowane w ramach procesu transakcyjnego:
  1. W ramach usług dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji usług dodatkowych podlegających opłatom wskazanym w ramach procesu transakcyjnego.
  2. Pakiet usług Lucky2go zwany Asystentem jest ryczałtową opłatą transakcyjną za jedną lub więcej modyfikacji w bilecie dokonywanych za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Użytkowników obejmujących: pomoc we wprowadzanie zmian w bilecie, pomoc w dokonaniu zwrotu biletu, zamówienie bagażu specjalnego lub przewozu zwierząt, zamówienie posiłku specjalnego lub asysty dla dziecka. Zasady dokonywania zmian i zwrotów wskazane w dziale I ust. 12 i 13 regulaminu stosuje się. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku jeżeli za usługi przewidziane w Tabeli opłat transakcyjnych znajdującej się w niniejszym regulaminie przewidziano dodatkowe opłaty a Użytkownik wykupił Asystenta– płaci on opłatę transakcyjną tylko za usługi inne niż te które określone zostały w zakresie zryczałtowanej opłaty transakcyjnej za Asystenta. Wykupując usługę Asystenta, Użytkownik jest zwolniony z opłaty transakcyjnej pobieranej przez Lucky2go wskazanej w Tabeli opłat transakcyjnych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie. W sytuacji, gdy linia lotnicza zgodnie z warunkami taryfy pobiera opłatę za zmiany/zwroty/usługi specjalne, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić cenę za usługę podaną przez linię lotniczą. Lucky2go informuje, iż realizacja usługi dodatkowej lub wprowadzenie modyfikacji w zakupionym bilecie dla swoje ważności wymaga ostatecznej akceptacji linii lotniczej. W przypadku braku akceptacji linii lotniczej dana usługa lub modyfikacja biletu lotniczego nie będzie mogła być zrealizowana.
  3. Odprawa online umożliwia dokonanie odprawy w systemie linii lotniczych w stosunku do wykupionego biletu co do którego w systemie transakcyjnym przewidziana została taka możliwość. Karta pokładowa zostanie wysłana na adres email podany w trakcie rezerwacji nie później niż 8 godzin przed odlotem samolotu. Niektóre linie lotnicze mogę zobowiązać Użytkownika do podania dodatkowych nieudostępnionych w rezerwacji informacji w celu dokonania odprawy (np. numer paszportu) – Użytkownik obowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych takich jak adres email oraz numer telefonu w celu umożliwienia skontaktowania się, szczególnie w okresie bezpośrednio przed wylotem. Niepodanie danych kontaktowych, podanie danych nieaktualnych lub niekompletnych, nieodbieranie połączeń telefonicznych od Lucky2go lub podanie danych błędnych niezbędnych do odprawy może uniemożliwić dokonanie odprawy online i wiązać się będzie z poniesieniem przez Użytkownika opłaty określonej przez linie lotnicze lub brakiem możliwości wylotu. Użytkownik powinien dołożyć szczególnej staranności w celu podania kompletnych danych oraz umożliwić kontakt w celu przeprocesowania przez Lucky2go do linii lotniczych innych żądanych przez linie lotnicze
  4. Bezpieczny bilet - w razie zaistnienia sytuacji związanej z opóźnieniem bądź odwołaniem lotu Lucky2go w ramach analizy danych dotyczących lotu Użytkownika przekaże mu informacje o podmiocie współpracującym w celu uzyskania stosownego odszkodowania. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Lucky2go informuje, że Użytkownik ma prawo do składania roszczeń i wniosków bezpośrednio do linii lotniczej wykonującej przewóz w celu uzyskania, w stosownych przypadkach, pełnej rekompensaty, do której pasażer może być uprawniony.
 17. REGULAMIN PRZEWOZU POSZCZEGÓLNYCH LINII "LOW COST" WYMIENIONYCH W PUNKT II PODPUNKT 3 REGULAMINU:

Rezerwacje hoteli

Regulamin - Rezerwacje Hoteli (1.0)

 1. REGULACJE OGÓLNE
  1. Lucky2go nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Umowy zawierane za pośrednictwem portalu Lucky2go, o których mowa powyżej, są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców. Wszelkie dane zawarte w prezentowanej w Serwisie oferty oparte są na danych przekazanych bezpośrednio przez dostawców usług hotelowych.
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
   1. Dostawca - dostawca usług hotelarskich, lub z nimi związanych, Lucky2go oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.lucky2go.om oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z Lucky2go swoje usługi szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach,
   2. Usługi hotelarskie lub hotelowe - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
  3. Przedmiot Regulacji
   Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej www.Lucky2go.pl usług hotelowych oferowanych przez podmioty trzecie Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.
  4. Lucky2go zapewnia Użytkownikowi:
   1. bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelarskich, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą,
   2. możliwość skorzystania z produktów pakietowych dowolnie i indywidualnie konfigurowanych przez Użytkowników.
 2. MOŻLIWE WARIANTY REZERWACJI USŁUG HOTELARSKICH
  1. W zależności od oferty poszczególnych dostawców, wyróżnia się następujące zasady rezerwacji i dokonywania odpłatności za usługi hotelarskie:
   1. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt dostawcy - brak wpłaty na rzecz Lucky2go,
   2. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz Lucky2go,
  2. Ze względu na możliwość zweryfikowania prawidłowości podanych danych oraz zabezpieczenia płatności za dokonaną rezerwację wyróżnia się:
   1. rezerwację niegwarantowaną, która nie została opłacona przez Użytkownika,
   2. rezerwację gwarantowaną, która została opłacona przez Użytkownika lub nastąpiła weryfikacja danych Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH
  1. Zapytanie o rezerwację:
   Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej, wybierając jedną z dostępnych opcji - elektroniczny System Rezerwacji dostępny na www.Lucky2go.pl, na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z Lucky2go albo kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem Telefonicznego Centrum Obsługi oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  2. Potwierdzenie zapytania i ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelarskiej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
   2. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelarskiej.
   3. Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, sprzątanie końcowe oraz inne opłaty wskazane w rezerwacji.
   4. W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz Lucky2go, cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez Lucky2go z uwagi na warunki określone przez Dostawców Hotelowych
   5. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
  3. Złożenie zamówienia usługi hotelarskiej:
   1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.
   2. Zrozumienie warunków rezerwacji pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.
   3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, Lucky2go może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, Lucky2go nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia, chyba że została dokonana rezerwacja gwarantowana w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
   4. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane przez Lucky2go imieniu Użytkownika do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.
   5. Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
  4. Potwierdzenie rezerwacji.
   Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji („voucher hotelowy”) wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelarskiej.
 4. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Formy płatności:
   1. W przypadku, gdy płatność za usługę ma być dokonana przez przybyciem do obiektu bezpośrednio na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.
   2. W przypadku, gdy zgodnie z ofertą dotyczącą danego obiektu płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu na rzecz Lucky2go, akceptowane są następujące formy płatności za usługi hotelowe/hotelarskie:
    • płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
    • płatność przelewem,
    • wpłata gotówkowa,
    • wpłata za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej, której oferta została udostępniona przez Lucky2go w serwisie i na warunkach określonych przez tę instytucję.
   3. wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:
    • Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane w www.Lucky2go.pl obiekty (lokale). Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną za usługę.
    • Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonywać na rachunek:
     eSky.pl S.A.
     pl. Jagielloński 8, 26-600 Radom
     Bank PKO BP SA
     nr konta: 66 1020 4317 0000 5102 0136 7614.
    • Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.
    • Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym.
    • Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym, o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm. ).
   4. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
   5. Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji Lucky2go, a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi (dotyczy tylko rezerwacji płatnych na rzecz Lucky2go).
   6. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
  2. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu, system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.
 5. WARUNKI ANULACJI REZERWACJI/ZAMÓWIENIA
  1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia. Rezerwacja usługi hotelarskiej/hotelowej podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego dostawcy.
  2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika.
   W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, Lucky2go zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której Lucky2go poweźmie informację, iż z adresu mailowego podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez Lucky2go pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej. Klient może zostać poproszony o przesłanie skanu karty i dokumentu tożsamości oraz wypełnionego formularza UCCCF dla potrzeb weryfikacji prawidłowości transakcji.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz oświadcza, iż dysponuje zgodą innych osób, na rzecz i w imieniu których dokonuje rezerwacji do przetwarzania danych tych osób, przez Lucky2go do dostawców w celu realizacji procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej Lucky2go w zakresie zamówionej usługi.
  2. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych dostawców. Lucky2go odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
  3. Rolą Lucky2go i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.
  4. Informacje o hotelach i standardach ich usług.
   Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym Lucky2go informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.

Zawieranie umów ubezpieczeń

Regulamin - Zawieranie Umów Ubezpieczeń (wersja: 1.0)

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

 1. Ubezpieczycielem jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: rue Eugène Ruppert 20, L-2453 Luksemburg, działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, e-mail: info@colonnade.pl
 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz w zakresieokreślonym niniejszym Regulaminem.
 3. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie art. 809 § 1 KC jest polisa doręczona na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia, wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
 5. Potwierdzenie zapytania
  1. Użytkownik może dokonać zapłaty za polisę pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
  2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
 6. Zakup polisy ubezpieczeniowej
  Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające: numer rezerwacji, informację o całkowitej cenie polisy oraz formie płatności. Cena polisy wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.
 7. Formy płatności
  1. Akceptowane są następujące formy płatności za polisy zakupione za pośrednictwem Lucky2go:
   • przelew gotówki z rachunku płatniczego Użytkownika;
   • wykonywaniu transakcji płatniczych za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
   • wpłata za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej, której oferta została udostępniona przez Lucky2go w serwisie i na warunkach określonych przez tę instytucję.
  2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji:
   • Płatności przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Lucky2go wskazany w mailu z potwierdzeniem dokonania rezerwacji
   • Na przelewie należy podać nr zamówienia oraz nazwę płatnika wskazanego w kwestionariuszu osobowym.
   • Płatność instrumentem płatniczym:

    Użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu posługując się kartą płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub na podstawie innego instrumentu płatniczego wskazanego przez Lucky2go i uzgodnionego z Użytkownikiem, w sposób określony w Ustawie o usługach płatniczych.

    Transakcja zakupu z wykorzystaniem instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

    Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty, data ważności oraz kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez Lucky2go i obciążana kwotą należną za zakupione ubezpieczenie podróżne. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

 8. Dostarczanie polisy
  Polisy zakupione za pośrednictwem Lucky2go doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Wypożyczenie samochodu

Regulamin - Wypożyczenie samochodu (wersja: 1.0)

 1. Lucky2go świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz rentalcars.com, który jest marką należącą do grupy TravelJigsaw Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer rejestracyjny: 05179829) pod adresem 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, który w procesie rezerwacji rentalcars.com pełni funkcję pośrednika, i który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Szczególne warunki dotyczące poszczególnych pojazdów wskazane są w stosunku do tych pojazdów i są określane przez podmioty świadczące usługi. Lucky2go może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji.

Śledzenie bagażu

Regulamin – śledzenie bagażu

 1. Lucky2go świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz BLUE RIBBON BAGS, LLC, spółki wg prawa stanu Delware, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 119 West 40th Street, New York, NY 10018i która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotuhttps://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement . Lucky2go może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług śledzenia bagażu przy współpracy z BRB w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji lub obsługi innych usług.